Vi tar vårt ansvar! Miljöpolicy


Emmaboda Hyvleri skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda. 

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC´s och FSC®'s krav och intentioner, och så långt som möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skogliga markanvändning, ILO:s kärnkonversioner kränks. 

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. 


Emmaboda Hyvleri:s samtliga anställda medverkar aktivt för en bättre miljö. Vi ska aktivt medverka och påverka att våra entreprenörer följer och efterlever PEFC´s och FSC®'s krav och samhällets krav på bättre miljö. 

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. 

Emmaboda Hyvleri skall verka för att denna volym ökar.


Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.


PEFC

PEFC/05-32-7/V102


CERTIFIKAT

PEFC.org
FSC®

FSC-C089427       

CERTIFIKAT 

FSC.org